شاخص های دور پیوندی

 شاخص های دورپیوندی :

     

        

        .                                                 

1

 

[ پنجشنبه 01 ارديبهشت 1384 ] [ 18:9 ] [ حسن کوه گردی ]